ΑΝΥΠΟΙΚ προς Π.Ο.Ε.Σ. + Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ν.Π.Α. – Τα αιτήματα μισθολογικού περιεχομένου που αφορούν τα στελέχη των ΕΔ, εξετάζονται με βάση τη δημοσιονομική κατάσταση της Χώρας


Με αφορμή το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1007/2022 έγγραφο της Ομοσπονδίας μας, που προκλήθηκε από το υπ’ αριθμ. πρωτ. 42//2022 έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων  Περιφέρειας Αττικής (Ε.Σ.ΠΕ.Ε..Ν.Π.Α.), σχετικά τη συνεχή υποβάθμιση των απολαβών των στελεχών του ΠΝ και κατ΄ επέκταση όλων των  στρατιωτικών, και την αναφορά που κατέθεσε στη ΒτΕ, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ/Κινήματος Αλλαγής κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, ο ΑΝΥΠΟΙΚ κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης απάντησε ότι:
Σε απάντηση της με αρ. πρωτ.2728/24-6-2022 αναφοράς που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ.Β.Κεγκέρογλου, από πλευράς δικής μας αρμοδιότητας, σας πληροφορούμε τα εξής: Α) Με τις διατάξεις του άρθρου 15 της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (Α΄ 94), όπως αυτό διαμορφώθηκε με το άρθρο 87 του ν.4864/2021 (Α΄ 237), ορίζεται ότι με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού, καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και η αποζημίωση εκπαίδευσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Μέχρι την έκδοση του εν λόγω προεδρικού διατάγματος, εξακολουθεί να ισχύει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο αποζημίωσης των μετακινήσεων των ανωτέρω στελεχών. Επιπλέον, με τις διατάξεις του εδαφίου γ΄ της παρ.1 του άρθρου 65 του ν.4554/2018 (Α΄ 130), ορίζεται ότι, μέχρι την έκδοση του ως άνω προεδρικού διατάγματος, τόσο ο τρόπος των μετακινήσεων των ως άνω στελεχών όσο και το ύψος των προαναφερομένων δαπανών θα πραγματοποιούνται με βάση όσα ίσχυαν μέχρι 31-12-2015. Ειδικότερα, το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής οδοιπορικών εξόδων (συμπεριλαμβανομένων των οδοιπορικών εξόδων μετάθεσης) στα μετακινούμενα στο εσωτερικό στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων καθορίζονται με τις διατάξεις του Π.Δ. 200/1993 (Α΄ 75), όπως είχαν τροποποιηθεί και ίσχυαν κατά την ανωτέρω ημεροχρονολογία. Σε κάθε περίπτωση, ειδικότερα θέματα που αφορούν επανακαθορισμό ύψους, όρων και προϋποθέσεων καταβολής δαπανών μετακίνησης (συμπεριλαμβανομένων των οδοιπορικών εξόδων μετάθεσης) στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων εξετάζονται εντός του πλαισίου κατάρτισης και έκδοσης του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος, σε συνεργασία με το συναρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Β) Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ (άρθρα 124 έως και 127) του Μέρους ΣΤ΄ του ν.4472/2017 (Α΄ 74) μεταρρυθμίστηκε, αναδρομικά από 1-1-2017, το μισθολογικό καθεστώς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας (Ε.Δ. – Σ.Α.). Με τις διατάξεις της παρ. Β΄ του άρθρου 127 του ιδίου νόμου προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών στα στελέχη των Ε.Δ. – Σ.Α., λόγω της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων των εν λόγω στελεχών, καθώς και της απασχόλησης χωρίς ωράριο εργασίας ή πέραν του ωραρίου εργασίας. Από τις εν λόγω διατάξεις δεν προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων για εκτέλεση εικοσιτετράωρης υπηρεσίας κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις επίσημες ή τοπικές αργίες. Σελίδα 2 από 3 Γ) Για να καταστεί δυνατή η χορήγηση της ειδικής αποζημίωσης για νυχτερινή απασχόληση στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (περ. β΄ της παρ. Δ΄ του άρθρου 127 του ν.4472/2017), η προκαλούμενη δαπάνη θα πρέπει να καλυφθεί στο πλαίσιο του εκτελούμενου Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Δ) Το ζήτημα της τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου που διέπει το μισθολογικό καθεστώς των Εθελοντών Μακράς Θητείας των Ενόπλων Δυνάμεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 4 του ν.4609/2019 (Α΄ 67) εξετάζεται με δεδομένο όμως ότι στη διάρκεια της εφαρμογής της δημοσιονομικής ρήτρας γενικής διαφυγής υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί στη λήψη μέτρων που επιβαρύνουν με μόνιμο τρόπο τα δημόσια οικονομικά. Τέλος, επισημαίνεται ότι αιτήματα μισθολογικού εν γένει περιεχομένου που αφορούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως και τις λοιπές κατηγορίες προσωπικού της Γενικής Κυβέρνησης, εξετάζονται κάθε φορά με βάση την Κυβερνητική πολιτική για τους μισθούς και τη δημοσιονομική κατάσταση της Χώρας, κατά την κατάρτιση προπαντός του ετήσιου Προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Στην παρούσα φάση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι σοβαρές οικονομικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις που έχει προκαλέσει η κρίση της πανδημίας COVID-19, καθώς και η αύξηση του ενεργειακού κόστους.
                                                   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                               ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Διαβάστε  Κοινωνική Προσφορά του Στρατού σε Πληγείσες Περιοχές του Νομού Έβρου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.