ΑΝΥΠΟΙΚ προς Π.Ο.Ε.Σ. – Το ΥΠΕΘΑ είναι υπεύθυνο να καλύψει τη δαπάνη για τη νυχτερινή απασχόληση των στελεχών των ΕΔ


Με αφορμή το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1007/2022 έγγραφο της Ομοσπονδίας μας, σχετικά με τις αυξήσεις στους μισθούς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, που να καλύπτουν το σημερινό κόστος ζωής, και την ερώτηση που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ, στη ΒτΕ, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο ΑΝΥΠΟΙΚ κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, απάντησε μεταξύ άλλων, ότι:
Σε απάντηση της με αρ. πρωτ.5914/20-6-2022 ερώτησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ Ν.Παπαναστάσης & Θ.Παφίλης, από πλευράς δικής μας αρμοδιότητας, σας πληροφορούμε τα εξής:
Α) Με τις διατάξεις της περ.1 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ’ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄ 222) ορίζεται ότι τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία, για λειτουργούς, υπαλλήλους και μισθωτούς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. (συμπεριλαμβανομένων και των ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου Α΄ του ν.3429/2005) και Ο.Τ.Α. καθώς και για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχους της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, καταργούνται από 1.1.2013. Επισημαίνεται ότι οι ως άνω διατάξεις του ν.4093/2012 εκρίθησαν ως συνταγματικές με τις υπ’ αριθμ. 1307/2019 και 1316/2019 αποφάσεις της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε..
Β) Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ (άρθρα 124 έως και 127) του Μέρους ΣΤ΄ του ν.4472/2017 (Α΄ 74) μεταρρυθμίστηκε, αναδρομικά από 1-1-2017, το μισθολογικό καθεστώς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας (Ε.Δ. – Σ.Α.). Με τις διατάξεις της παρ. Β΄ του άρθρου 127 του ιδίου νόμου προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών στα στελέχη των Ε.Δ. – Σ.Α., λόγω της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων των εν λόγω στελεχών, καθώς και της απασχόλησης χωρίς ωράριο εργασίας ή πέραν του ωραρίου εργασίας.
Γ) Για να καταστεί δυνατή η χορήγηση της ειδικής αποζημίωσης για νυχτερινή απασχόληση στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (περ. β΄ της παρ. Δ΄ του άρθρου 127 του ν.4472/2017), η προκαλούμενη δαπάνη θα πρέπει να καλυφθεί στο πλαίσιο του εκτελούμενου Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, δεδομένων και των σοβαρών οικονομικών και δημοσιονομικών επιπτώσεων που προκαλεί η κρίση της πανδημίας COVID-19 και η αύξηση του ενεργειακού κόστους. Επίσης, από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ (άρθρα 124 έως και 127) του Μέρους ΣΤ΄ του ν.4472/2017 δεν προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης στο στρατιωτικό προσωπικό των Ε.Δ. για εκτέλεση εικοσιτετράωρης υπηρεσίας κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις επίσημες ή τοπικές αργίες.
Δ) Με τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 126 του ν.4472/2017 ορίζεται ότι οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης λαμβάνουν βασικό μισθό που αντιστοιχεί στο μισθολογικό κλιμάκιο 19 της Γ΄ Κατηγορίας (του άρθρου 124 του εν λόγω νόμου). Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Ε΄ του άρθρου 127 του ιδίου νόμου, τα επιδόματα των παραγράφων Β΄ έως Ε΄ (συμπεριλαμβανομένου του μηνιαίου επιδόματος παραμεθορίων Νομών) του ιδίου άρθρου και νόμου δεν καταβάλλονται, μεταξύ άλλων, στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης. Σελίδα 2 από 2 Ε) Ο προσδιορισμός των Μονάδων Προκαλύψεως, αναφορικά με τον καθορισμό των δικαιούχων στελεχών των Ε.Δ. του επιδόματος της παρ. Ε΄ του άρθρου 127 του ν.4472/2017, εμπίπτει αποκλειστικά στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Τέλος, σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι αιτήματα μισθολογικού περιεχομένου που αφορούν τα στελέχη των Ε.Δ. – Σ.Α., όπως και τις λοιπές κατηγορίες προσωπικού της Γενικής Κυβέρνησης, εξετάζονται κάθε φορά με βάση την Κυβερνητική πολιτική για τους μισθούς και τη δημοσιονομική κατάσταση της Χώρας, κατά την κατάρτιση προπαντός του ετήσιου Προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
                                                              Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
                                                                          ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Διαβάστε  Π.Ο.Ε.Σ. - Υπενθύμιση Οδηγιών για την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση Φαρμάκων στα Στελέχη των ΕΔ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.