Α.Σ.Ε.Π. προς Π.Ο.Ε.Σ. – Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ


Με αφορμή το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1172/2023 έγγραφο της Ομοσπονδίας μας, σχετικά με το γεγονός ότι στο ΕΑΠ υφίστανται προπτυχιακοί κύκλοι σπουδών που δεν παρέχουν αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα με αποφοίτων άλλων ΑΕΙ (συγκεκριμένα των σπουδών στον Ευρωπαϊκό και τον Ελληνικό Πολιτισμό), το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), απάντησε ως εξής:
Σε απάντηση ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, όσον αφορά στην υπαγωγή πτυχίων που χορηγεί η Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την ένταξη σε κλάδους/ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού και πλήρωσης θέσεων σε φορείς του Δημοσίου, σας γνωρίζουμε ότι:
Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή κατά τα άρθρα 101Α και 103 παρ. 7 του Συντάγματος. Αποστολή του είναι η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για διαδικασίες που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό των υπηρεσιών του Δημοσίου με όρους διαφάνειας, αντικειμενικότητας και αξιοκρατίας και ιδίως η στελέχωση των υπηρεσιών αυτών με διαδικασίες προσλήψεων που οδηγούν στην επιλογή των πλέον κατάλληλων για κάθε θέση υποψηφίων στις δημόσιες υπηρεσίες, στους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α΄6).
Για την εκπλήρωση της ανωτέρω αποστολής του, το ΑΣΕΠ εκδίδει ή εγκρίνει προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων μονίμου ή προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου για κλάδους/ειδικότητες που περιλαμβάνονται στους οργανισμούς φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Τα κατά κλάδο ή ειδικότητα προσόντα διορισμού, καθορίζονται στις προκηρύξεις σύμφωνα με το π.δ. 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο)» (Α΄232).
Οι απόφοιτοι των προγραμμάτων σπουδών «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» και «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, μπορούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι για την πλήρωση θέσεων, όταν από την προκήρυξη ορίζεται ως προσόν διορισμού «Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής» (ενδεικτικά κλάδος ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ). 
Η ένταξη πτυχίων της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην ειδικότητα «ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» του κλάδου «ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» του π.δ. 85/2022 (Α΄232), που αναφέρετε στο έγγραφό σας, αποτελεί αρμοδιότητα της Επιτροπής Θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 77 του ν. 4674/2020 – Α΄53), καθώς, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4830/2021 (Α΄169), είναι αυτή που παρακολουθεί την εξέλιξη των αναγκών των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α΄6) και υποβάλλει ετησίως στον Υπουργό Εσωτερικών έκθεση για την ανάγκη τροποποίησης ή μη του π.δ. 85/2022 (Α΄232), κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων οργανικών μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών.
Σημειώνεται ότι οι διατάξεις του Προσοντολόγιου / Κλαδολόγιου δεν έχουν εφαρμογή σε κλάδους και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθόσον οι κλάδοι και ειδικότητες και τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για ένταξη σε αυτούς, προβλέπονται από ειδικές νομοθετικές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση. 

Διαβάστε  Π.Ο.Ε.Σ. + Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΡΟΔ. - Ειδικοί Λογαριασμοί Πρόνοιας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.