Π.Ο.Ε.Σ. – Εκπαίδευση (Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων ΕΑΠ)


ΘΕΜΑ:   Εκπαίδευση (Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων ΕΑΠ)
ΣΧΕΤ.:   α.   Ν. 2552/1997 (ΦΕΚ Α΄ 266, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις»)
              β.   ΠΔ 66/2009 (ΦΕΚ Α΄ 89, «Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων Προγραμμάτων Σπουδών τη Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»)
              γ.   Οδηγία ΕΕ 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων
              δ.   ΠΔ 85/2022 [ΦΕΚ Α΄ 232, «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο)»]
              ε.    Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1172/2023 έγγραφό μας
              στ.  Υπ’ αριθμ. πρωτ 27480/2023 έγγραφο ΑΣΕΠ
              ζ.    Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1496/2023 έγγραφό μας
              η.   ΥΠΕΣ/ΓΓΑΔΔΤ Αρ.πρ. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/οικ.20477/11-Δεκεμβρίου-2023
        Κύριε Πρόεδρε.
Όπως πιθανώς να γνωρίζετε, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο αποτελεί ένα από τα πλέον δημοφιλή Πανεπιστήμια για τα στελέχη των ΕΔ, λόγω της διευκόλυνσης στον τρόπο φοίτησης σε αυτό με εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία δύναται να συνδυαστεί με την βεβαρυμμένη εργασιακή καθημερινότητα ενός στρατιωτικού. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, έχει αποδειχθεί ότι, πέραν των ακαδημαϊκών λόγων, αρκετά στελέχη των ΕΔ επιλέγουν το ΕΑΠ για την απόκτηση πτυχίου ΑΕΙ προκειμένου να απεμπλακούν επαγγελματικά από το τοξικό εργασιακό περιβάλλον των ΕΔ.
Επί σειρά μηνών η Ομοσπονδία μας γινόταν αποδέκτης παραπόνων αναφορικά τα επαγγελματικά δικαιώματα δύο συγκεκριμένων προπτυχιακών κύκλων σπουδών, και συγκεκριμένα του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και του Ελληνικού Πολιτισμού. Εν λόγω διαμαρτυρίες σχετίζονταν με τον αποκλεισμό αποφοίτων των προαναφερθέντων κύκλων σπουδών από διαγωνισμούς, λόγω μη ύπαρξης κωδικών ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) στο προσοντολόγιο του Δημοσίου.
Πράγματι, κατά την ενασχόλησή μας με το ζήτημα διαπιστώσαμε την πλήρη επιβεβαίωση του προβλήματος, η λύση του οποίου, πλέον, είναι ξεκάθαρο ότι εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως εξάλλου μας επιβεβαιώθηκε πρόσφατα και από απάντηση του αρμοδίου τμήματος σε έγγραφό μας. Μάλιστα, μας γνωστοποιήθηκε τηλεφωνικά η πρόθεση να εξεταστεί το θέμα κατά την επόμενη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής.
Επί τούτου μπορέσαμε να αντιληφθούμε ότι θα βοηθούσε καταλυτικά την όλη προσπάθεια η ύπαρξη μιας επιστολής από Πανεπιστήμιο, η οποία να θέτει επίσης αίτημα επίλυσης του ζητήματος, πιθανώς μαζί με τη λύση που προκρίνει ως κατάλληλη και η οποία δεν είναι, βεβαίως, απαραίτητο να ταυτίζεται με τη δική μας. Γνωρίζουμε βεβαίως ότι το θέμα έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τη Διοίκηση, εντούτοις εκτιμούμε ότι η επικαιροποίηση της προσπάθειας θα συνέβαλε αποφασιστικά προς μια θετική έκβαση των πραγμάτων.
Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλούμε όπως αναλάβετε ενέργειες και δη, ως κατεπείγουσες, διότι η επιτροπή ενδέχεται να συνεδριάσει οποτεδήποτε (πιθανώς και μετά τις γιορτές) και διαπιστώσαμε ότι υπάρχει η βούληση να επιλυθεί το θέμα. Θεωρούμε αδιανόητο, σε μια εποχή που έχουν αποκτήσει άνευ όρων πλήρη ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα ακόμα και οι απόφοιτοι των ιδιωτικών Κολλεγίων, να γίνεται συζήτηση ως προς το αν δικαιούνται ή όχι ισότιμα δικαιώματα οι απόφοιτοι ενός δημοσίου ΑΕΙ, όπως το ΕΑΠ, ενέργεια που υποβαθμίζει και το ίδιο το ΕΑΠ καθώς και το σπουδαίο έργο που επιτελεί. Συναφώς τούτου, επειδή διαρκώς καταφθάνουν ερωτήματα στην Ομοσπονδία μας, παρακαλούμε όπως διασφαλίσετε ότι δεν υφίστανται αντίστοιχες εκκρεμότητες με άλλους κύκλους σπουδών.
Προς υποβοήθηση του έργου σας υπενθυμίζουμε ότι η πρόταση που έχουμε γνωστοποιήσει μας αφορά:
              α.   Την πάγια ένταξη του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών με τίτλο «Ευρωπαϊκές Σπουδές: Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός» στον κωδικό ΠΕ78 ή οιονδήποτε άλλον κωδικό κριθεί καταλληλότερος.
              β.   Τη δημιουργία νέου κωδικού ΠΕ για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό».
              γ.   Την τροποποίηση στην Ειδικότητα «3. ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών» της περίπτωση 7 (ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών) του Τομέα «Θ» (Τομέας Κοινωνικών Υπηρεσιών) στο παράρτημα «Α» άρθρου 17 του (στ) σχετικού ως εξής:
«Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Εργασίας ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Κοινωνικής Εργασίας ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης εισαγωγική κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή πτυχίο Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.»
Συνημμένα σας αποστέλλουμε τα σχετικά (στ) και (η).
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Διαβάστε  Π.Ο.Ε.Σ + Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ν.Π.Α. - Συνθήκες Εργασίας και Ωράριο στο ΠΝ και τις ΕΔ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.