Π.Ο.Ε.Σ. + Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣΒ. + ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ – Για το ατύχημα στελέχους του ΕΣ εν ώρα εργασίας


Με αφορμή το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1555/2022 έγγραφο της Ομοσπονδίας μας, που προήλθε από το υπ’ αριθμ. πρωτ. 109/2022 έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣΒ.), σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, το θέμα έρχεται στη ΒτΕ, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, από 27 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με ερώτησή τους, ως εξής:
                                                                    ΕΡΩΤΗΣΗ
                                       Προς τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας
ΘΕΜΑ: «Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (Προστασία της Υγείας Εργαζομένων) των Ενόπλων Δυνάμεων»
Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών και η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου αναδεικνύουν ατύχημα που δύναται να χαρακτηριστεί ως εργατικό σε μονάδα του Στρατού Ξηράς στη Λέσβο. Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης υπηρεσίας και αφορά σε Στρατιωτικό που ενώ είχε πιστοποιημένο πρόβλημα υγείας με ειδικές ιατρικές οδηγίες και για το οποίο απαιτείται χειρουργείο, η Διοίκηση ενάντια στις προβλέψεις του κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου περί την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, αδιαφόρησε και συμπεριέλαβε το στέλεχος στο πρόγραμμα εσωτερικής υπηρεσίας. Το αποτέλεσμα ήταν ο νέος τραυματισμός του.
 Λόγω της σπουδαιότητας του θέματος, στη συνέχεια παρατίθενται με την αντίστοιχη ακολουθία τα ενημερωτικά έγγραφα που έλαβα από την Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών και την Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.
“ΘΕΜΑ: Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (Προστασία της Υγείας Εργαζομένων)
ΣΧΕΤ. : α. ΣΥΑ ΥΠΕΘΑ 2007
  β. Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α΄ 84, «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»)
γ. Υπ’ αριθ. Πρωτ. οικ. 20911/26-09-2019/ΥΠΕΚΑ/ΣΕΠΕ
δ. Υπ’ αριθ. Πρωτ. 908/2019 έγγραφό μας
ε. Υπ’ αριθ. Πρωτ. 6182/5-3-2019 Ερώτηση της ΒτΕ (ΚΚΕ)
στ. Υπ’ αριθ. Πρωτ. Φ. 900α/2035/16514/28-Μαρ-2019/ΥΠΕΘΑ Απάντηση της ΒτΕ
ζ. Υπ’ αριθ. Πρωτ. 1376/2022 έγγραφό μας
 η. Υπ’ αριθ. Πρωτ. 1461/2022 έγγραφό μας
θ. Υπ’ αριθ. Πρωτ. 109/2022 έγγραφό Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣΒ. Κύριε Υπουργέ.
Η Ομοσπονδία μας έχει αναδείξει κατ’ επανάληψη τα προβλήματα κατά την εφαρμογή της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, όπως αυτά έχουν διαπιστωθεί [ενδεικτικά αναφέρεται το σχετικό (ζ) μέσα από πλήθος εγγράφων]. Προσφάτως δε, επανήλθαμε τόσο για το θέμα της επίβλεψης των εργασιακών συνθηκών και της υγείας των εργαζομένων από Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό Εργασίας αντίστοιχα, όσο και για το θέμα της ορθής τήρησης των προβλεπόμενων Διαδικασιών (όπως η τήρηση Ατομικών Ιατρικών Φακέλων), ως (η) σχετικό.
Δυστυχώς, όπως προκύπτει από το (θ) σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣΒ.), το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένα, και προς επιβεβαίωση όλων των προειδοποιήσεών μας, πρόσφατα έλαβε χώρα ατύχημα κατά την εκτέλεση υπηρεσίας που, θεωρούμε ότι δύναται να χαρακτηρισθεί μόνο ως εργατικό. Σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, στέλεχος των ΕΔ που αντιμετωπίζει τεκμηριωμένο πρόβλημα υγείας και ενώ είχε προσκομίσει τα απαιτούμενα ιατρικά παραστατικά (με ιατρικές οδηγίες) στην Υπηρεσία του, παρά ταύτα διατάχθηκε από τη Διοίκησή του όπως εκτελέσει 24ωρη ένοπλη υπηρεσία. Να επισημάνουμε δε, ότι για την αποκατάσταση του προβλήματος, μας έχει γνωσθεί ότι βρισκόταν σε εξέλιξη έτερη διαδικασία προγραμματισμού χειρουργείου.
Αποτέλεσμα των προαναφερθέντων φέρεται να ήταν η πρόκληση τραυματισμού του στελέχους, ο οποίος επανεκτιμήθηκε κατόπιν διακομιδής του στο τοπικό νοσοκομείο, απόρροια του οποίου ήταν η χορήγηση πρόσθετων – αυστηρότερων- οδηγιών. Επί των προαναφερθέντων θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε τα κάτωθι: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 18, 42 και 43 του ΚΝΥΑΕ, ο κατά νόμο Εργοδότης οφείλει διαρκώς να προσαρμόζει την εργασία στον άνθρωπο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν υφίσταται αμφιβολία ότι έπρεπε να συνεκτιμηθεί η βεβαιωμένη βλάβη της υγείας του στελέχους, πριν τεθεί στη διάθεση της εσωτερικής Υπηρεσίας. Δυστυχώς δεν διαφαίνονται ενδείξεις ότι κάτι τέτοιο συνέβη. Ωστόσο, για να γίνει αυτό, το στέλεχος όφειλε να έχει εξεταστεί εγκαίρως από Ιατρό Εργασίας, ο οποίος ακολούθως να εκδώσει την προβλεπόμενη από το άρθρο 18 του ΚΝΥΑΕ βεβαίωση, σύμφωνα με την οποίαν να γνωμάτευε ποιες εργασίες δύναται να εκτελεί το στέλεχος και ποιες όχι.
Προκειμένου να γίνει αυτό, έπρεπε να έχει επικαιροποιηθεί ο Ατομικός Ιατρικός Φάκελος του στελέχους, υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται τέτοιος, φυσικά. Η ανωτέρω Διαδικασία δεν μπορεί να σας είναι άγνωστη, διότι την έχουμε μνημονεύσει προσφάτως με το (η) σχετικό, με αφορμή παρεμφερή προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί προς στελέχη ειδικών καταστάσεων. Επισημαίνουμε δε, ότι κατά την ανωτέρω Διαδικασία δεν επαφίεται πουθενά (επαναλαμβάνουμε, πουθενά) στη διακριτική ευχέρεια εκάστου διοικούντος το δικαίωμα να μην λάβει υπόψιν τη γνωμάτευση του Ιατρού Εργασίας. Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τον «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων» (εφεξής ΚΝΥΑΕ), ο καθορισμός των επακριβών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων κάθε στελέχους (από τον οποίον προκύπτουν και οι δυνατότητες ανάθεσης καθηκόντων) αποτελούν αρμοδιότητα του Ιατρού Εργασίας και μόνο. Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένο ότι θεωρούμε βέβαιο πως είναι πρόδηλο, αν και προφανώς θα διερευνηθεί στο πλαίσιο σχετικής Διαδικασίας του (α) ομοίου, ότι η περίπτωση δεν εμπίπτει στις ειδικές εξαιρέσεις του (γ) σχετικού, προκύπτουν ιδιαίτερα σοβαρά ερωτήματα που χρήζουν άμεσης απάντησης:
α. Ποιος έλαβε την απόφαση/πρωτοβουλία να μην ληφθεί υπόψιν η ιατρική γνωμάτευση που όριζε ρητώς τι όφειλε να αποφεύγεται από το στέλεχος και με ποια αρμοδιότητα έγινε αυτό;
β. Με ποια κριτήρια συμπεριελήφθη στο κανονικό πρόγραμμα εσωτερικής Υπηρεσίας το στέλεχος εφόσον είχε διαπιστωμένο σοβαρό ορθοπεδικό πρόβλημα υγείας που έχρηζε χειρουργικής αποκατάστασης;
γ. Το υπηρετούν προσωπικό στη συγκεκριμένη Μονάδα και κατ’ επέκταση σε όλες τις Μονάδες του νησιού, ελέγχεται από Ιατρό Εργασίας όπως ο νόμος ορίζει; Το συγκεκριμένο στέλεχος είχε ελεγχθεί από Ιατρό Εργασίας πριν την ανάθεση των καθηκόντων 24ωρης ένοπλης υπηρεσίας;
δ. Σε περίπτωση που δεν είχε ελεγχθεί το στέλεχος, ο Ιατρός Εργασίας είχε ειδοποιηθεί από την Υπηρεσία και αν όχι, για ποιον λόγο; Ποιος ανέλαβε τέτοια πρωτοβουλία;
ε. Το προσωπικό που υπηρετεί σε όλες τις Μονάδες του νησιού, έχει επικαιροποιημένους Ατομικούς Ιατρικούς Φακέλους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΣΥΑ ΥΠΕΘΑ 2007; Ελέγχονται από τον Ιατρό Εργασίας; Εκδίδονται βεβαιώσεις προς εργασία για το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού, στο πλαίσιο της ετήσιας ανασκόπησης επαγγελματικού κινδύνου, όπως το άρθρο 18 του (β) ομοίου, απαιτεί;
στ. Οι συνθήκες εργασίας του προσωπικού στις μονάδες της Λέσβου ελέγχονται από Τεχνικό Ασφαλείας όπως ο νόμος ορίζει;
ζ. Η Διαδικασία Διερεύνησης Ατυχήματος / Συμβάντος (ΣΥΑ-01/4.5.2/Δ-01) που θεωρούμε βέβαιο ότι έχει ήδη ξεκινήσει, θα δώσει απάντηση στο φλέγον ερώτημα, για ποιον λόγο ήταν τόσο σημαντική η συμμετοχή του εν λόγω συναδέλφου στην εσωτερική Υπηρεσία της Μονάδας; Δεν επαρκεί το προσωπικό; Κι αν κάτι τέτοιο ισχύει, πόσες άλλες παρόμοιες περιπτώσεις δεν λαμβάνονται υπόψιν, όχι στη συγκεκριμένη Μονάδα αλλά σε όλη την Επικράτεια; η. Με δεδομένο ότι κατά το παρελθόν έχει επιβεβαιωθεί από το ΥΠΕΘΑ η ανεπάρκεια σε Τεχνικούς Ασφαλείας και Ιατρούς Εργασίας στις ΕΔ [ιδέτε σχετικά (δ) έως (στ)], μήπως η συγκεκριμένη αποτυχία του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία πρέπει να αποτελέσει «ευκαιρία» (κατά την έννοια του ISO 45001:2018) για πλήρη μετατόπιση του κέντρου βάρους των προτεραιοτήτων του Υπουργείου στην έμπρακτη μέριμνα υπέρ του προσωπικού, με ταυτόχρονη συνολική αναβάθμιση του οικείου συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία; Υπενθυμίζουμε ότι αποτελεί πάγια θέση μας η απαρέγκλιτη και άνευ προϋποθέσεων και αστερίσκων εφαρμογή του υφιστάμενου κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου, όπως το άρθρο 2, παρα.2 του ΚΝΥΑΕ απαιτεί.”
Ακολουθεί το έγγραφο της Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.
“ΘΕΜΑ: Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
ΣΧΕΤ: α. ΣΥΑ ΥΠΕΘΑ 2007
β. Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α ́ 84, «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»)
1. Πρόσφατα περιήλθε στην Ένωσή μας τεκμηριωμένη καταγγελία που αφορά σοβαρό συμβάν τραυματισμού συναδέλφου, το οποίο θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σοβαρό και χρήζει ενδελεχούς διερεύνησης σε όλα τα πιθανά επίπεδα. 2. Πιο συγκεκριμένα, μας γνωστοποιήθηκε ο τραυματισμός συναδέλφου που υπηρετεί στο στρατόπεδο Λοχαγού (ΠΖ) ΜΑΡΙΝΕΛΛΗ ΙΩΑΝΝΗ, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 24ωρης ένοπλης υπηρεσίας. Ωστόσο, αυτό που προξενεί μεγάλο ενδιαφέρον είναι οι συνθήκες υπό τις οποίες δημιουργήθηκε το τραυματισμός:
α. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας γνωστοποιήθηκαν, ο εν λόγω συνάδελφος εξετάστηκε την 01/11/22 στο ΣΤΕΠ της περιοχής και έλαβε χειρόγραφη ιατρική γνωμάτευση που ανέφερε ότι έχει υποστεί ρήξη εμπρόσθιου χιαστού και μηνίσκου αριστερού ποδιού.
β. Σύμφωνα με τις οδηγίες που χορηγήθηκαν εγγράφως με τη γνωμάτευση, συνίστατο να παραμείνει «Ελεύθερος ορθοστασίας, ελεύθερος ασκήσεων, ελεύθερος αθλητικών δοκιμασιών και άρσης βάρους για δυο (2) μήνες».
γ. Επισημαίνεται ότι, ήδη προ του νέου τραυματισμού, ο συνάδελφος είχε προγραμματίσει χειρουργική επέμβαση, για την οποία βρίσκεται σε αναμονή.
3. Τα ανωτέρω βρίσκονταν σε επίγνωση της Διοικήσεώς του. Εντούτοις το πρόβλημα υγείας προφανώς δεν ελήφθη υπόψιν από τη Διοίκηση, η οποία τον ενέταξε στο ημερήσιο πρόγραμμα εσωτερικής Υπηρεσίας, δίχως προηγουμένως να συμβουλευτεί Ιατρό Εργασίας όπως το άρθρο 18 του ΚΝΥΑΕ [(α) σχετικό] ρητώς ορίζει, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το στέλεχος ήταν σε θέση να ανταπεξέλθει στα καθήκοντα που σκόπευε να του αναθέσει η Διοίκησή του, μεταξύ των οποίων και οι 24ωρες ένοπλες υπηρεσίες. Επί τούτου δε, ο συνάδελφος μας έχει δηλώσει ότι δεν θυμάται να του προσκομίστηκε το προβλεπόμενο από το (α) σχετικό έντυπο Ατομικού Φακέλου Υγείας, στο πλαίσιο άρθρων 42 και 43 του (β) ομοίου.
4. Παρά το γεγονός ότι ο συνάδελφος προσπάθησε να συνδυάσει κατά το δυνατόν τις ιατρικές οδηγίες με την εκτέλεση των Υπηρεσιών, τελικώς τη 12η Δεκεμβρίου 2022 αυτό κατέστη αδύνατον, όπως θεωρούμε ότι αποδεικνύεται και από τον τραυματισμό του. Πιο συγκεκριμένα κατά την εκτέλεση της διατεταγμένης υπηρεσίας προκλήθηκε απώλεια ισορροπίας που πιθανώς να δύναται να αποδοθεί στην αστάθεια και ατροφία του αριστερού ποδιού λόγω του υφιστάμενου τραυματισμού.
5. Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν ο εκ νέου τραυματισμός του συναδέλφου, που προκάλεσε την παραπομπή του στο Γ.Ν. Μυτιλήνης ́ ́ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ́ ́ για περαιτέρω εξετάσεις και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Εκεί, γνωματεύθηκε με συνδεσμική κάκωση αριστερού γόνατος λόγω προηγούμενου ιστορικού πρόσθιου χιαστού και έξω μηνίσκου και συστήθηκε αποφυγή ασκήσεων και υπηρεσιών για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ήμερες παγοθεραπεία για δέκα (10) λεπτά τέσσερις (4) φόρες την ημέρα και βάδιση με βακτηρίες.
6. Κατόπιν, θεωρούμε ότι πρέπει να απαντηθούν μια σειρά από σοβαρά ερωτήματα:
α. Το υπηρετούν προσωπικό στη συγκεκριμένη Μονάδα και κατ’ επέκταση σε όλες τις Μονάδες του νησιού, ελέγχεται από Ιατρό Εργασίας όπως ο νόμος ορίζει;
β. Οι συνθήκες εργασίας του προσωπικού ελέγχονται από Τεχνικό Ασφαλείας όπως ο νόμος ορίζει;
γ. Το προσωπικό έχει επικαιροποιημένους Ατομικούς Ιατρικούς Φακέλους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του (α) ομοίου; Εκδίδονται βεβαιώσεις προς εργασία για το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού, στο πλαίσιο της ετήσιας ανασκόπησης επαγγελματικού κινδύνου, όπως το άρθρο 18 του (β) ομοίου, απαιτεί;
δ. Για ποιον λόγο ήταν τόσο σημαντική η συμμετοχή του εν λόγω συναδέλφου στην εσωτερική Υπηρεσία της Μονάδας; Δεν επαρκεί το προσωπικό; Κι αν κάτι τέτοιο ισχύει, πόσες άλλες παρόμοιες περιπτώσεις δεν λαμβάνονται υπόψιν;
ε. Με ποια κριτήρια, και προπαντός, ποια αρμοδιότητα ο Διοικητής του στελέχους έκρινε ότι δεν απαιτείται να ληφθεί υπόψιν η ιατρική γνωμάτευση;
7. Η ΠΟΕΣ στην οποία αποστέλλεται το παρόν παρακαλείται για τις περαιτέρω ενέργειές της.
8. Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.”
Με βάση τα ανωτέρω, Ερωτάται ο αρμόδιος κ.Υπουργός: – Προτίθεται να λάβει σοβαρά υπόψη τα απεσταλμένα έγγραφα της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών και της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου καθώς, με βάση την τεκμηρίωσή τους, θεωρείται πρόδηλο ότι το εν λόγω ατύχημα προφανώς θα διερευνηθεί στο πλαίσιο σχετικής Διαδικασίας του ΣΥΑ ΥΠΕΘΑ 2007 και ότι δεν εμπίπτει στις ειδικές εξαιρέσεις του υπ’ αριθ. Πρωτ. οικ. 20911/26-09-2019/ΥΠΕΚΑ/ΣΕΠΕ, διότι προκύπτουν ιδιαίτερα σοβαρά ερωτήματα που χρήζουν άμεσης απάντησης:
1. Ποιος έλαβε την απόφαση/πρωτοβουλία να μην ληφθεί υπόψιν η ιατρική γνωμάτευση που όριζε ρητώς τι όφειλε να αποφεύγεται από το στέλεχος και με ποια αρμοδιότητα έγινε αυτό;
2. Με ποια κριτήρια συμπεριελήφθη στο κανονικό πρόγραμμα εσωτερικής Υπηρεσίας το εν λόγω στέλεχος εφόσον είχε διαπιστωμένο σοβαρό ορθοπεδικό πρόβλημα υγείας που έχρηζε χειρουργικής αποκατάστασης;
3. Το υπηρετούν προσωπικό στη συγκεκριμένη Μονάδα και κατ’ επέκταση σε όλες τις Μονάδες του νησιού ελέγχεται από Ιατρό Εργασίας όπως ο νόμος ορίζει; Το συγκεκριμένο στέλεχος είχε ελεγχθεί από Ιατρό Εργασίας πριν την ανάθεση των καθηκόντων 24ωρης ένοπλης υπηρεσίας;
4. Σε περίπτωση που δεν είχε ελεγχθεί το στέλεχος, ο Ιατρός Εργασίας είχε ειδοποιηθεί από την Υπηρεσία και αν όχι, για ποιον λόγο; Ποιος ανέλαβε τέτοια πρωτοβουλία;
5. Το προσωπικό που υπηρετεί σε όλες τις Μονάδες του νησιού, έχει επικαιροποιημένους Ατομικούς Ιατρικούς Φακέλους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΣΥΑ ΥΠΕΘΑ 2007; Ελέγχονται από τον Ιατρό Εργασίας; Εκδίδονται βεβαιώσεις προς εργασία για το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού, στο πλαίσιο της ετήσιας ανασκόπησης επαγγελματικού κινδύνου, όπως το άρθρο 18 του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α΄ 84, «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»), απαιτεί;
6. Οι συνθήκες εργασίας του προσωπικού στις μονάδες της Λέσβου ελέγχονται από Τεχνικό Ασφαλείας όπως ο νόμος ορίζει;
7. Η Διαδικασία Διερεύνησης Ατυχήματος / Συμβάντος (ΣΥΑ-01/4.5.2/Δ01) θα δώσει απάντηση στο φλέγον ερώτημα, για ποιον λόγο ήταν τόσο σημαντική η συμμετοχή του εν λόγω στρατιωτικού στην εσωτερική Υπηρεσία της Μονάδας; Δεν επαρκεί το προσωπικό;
8. Με δεδομένο ότι κατά το παρελθόν έχει επιβεβαιωθεί από το ΥΠΕΘΑ η ανεπάρκεια σε Τεχνικούς Ασφαλείας και Ιατρούς Εργασίας στις ΕΔ, μήπως η συγκεκριμένη αποτυχία του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία πρέπει να αποτελέσει «ευκαιρία» (κατά την έννοια του ISO 45001:2018) για πλήρη μετατόπιση του κέντρου βάρους των προτεραιοτήτων του Υπουργείου στην έμπρακτη μέριμνα υπέρ του προσωπικού, με ταυτόχρονη συνολική αναβάθμιση του οικείου συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία;
                                                    Οι ερωτώντες Βουλευτές
                                                     Αδαμοπούλου Αγγελική
                                                        Δρίτσας Θεόδωρος
                                                        Αλεξιάδης Τρύφων
                                                      Αμανατίδης Ιωάννης
                                                      Βαρδάκης Σωκράτης
                                                          Βέττα Καλλιόπη
                                                         Βίτσας Δημήτριος
                                                Ελευθεριάδου Σουλτάνα (Τάνια)
                                                     Ζουράρις Κωνσταντίνος
                                                     Ηγουμενίδης Νικόλαος
                                                          Κασιμάτη Νίνα
                                                     Κόκκαλης Βασίλειος
                                              Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
                                                     Μάρκου Κωνσταντίνος
                                                       Μουζάλας Ιωάννης
                                                     Μπάρκας Κωνσταντίνος
                                                         Μπουρνούς Ιωάννης
                                                Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
                                           Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)
                                                 Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
                                                      Ραγκούσης Ιωάννης
                                            Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
                                                Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
                                                       Τελιγιορίδου Ολυμπία
                                                       Φάμελλος Σωκράτης
                                                   Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης
                                                         Ψυχογιός Γεώργιος

Διαβάστε  Π.Ο.Ε.Σ. + Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ. - Μετακίνηση Στελεχών με Λεωφορεία

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.