ΥΕΘΑ προς Π.Ο.Ε.Σ. – Τα στελέχη που αποστρατεύτηκαν από την 01-08-2012 έως και 31-12-2016 δεν δικαιούνται συμπληρωματικό εφάπαξ βοήθημα


Με αφορμή έγγραφα της Ομοσπονδίας μας, σχετικά με την αποκατάσταση αδικιών στην καταβολή του δικαιούμενου εφάπαξ στα στελέχη των ΕΔ,  και την εξαιρετική  ερώτηση που κατατέθηκε επί του θέματος στη ΒτΕ, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, από τον βουλευτή Κέρκυρας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κ. Δημήτριο Μπιάγκη, ο ΥΕΘΑ κ. Νικόλαος Δένδιας, απάντησε ως εξής:
Σε απάντηση της (δ) σχετικής Ερώτησης, σας γνωρίζω τα ακόλουθα:
Με τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν.4307/2014 (Α΄246) αντικαταστάθηκαν αναδρομικά από την 1η Αυγούστου 2012, οι διατάξεις που αφορούσαν τους συντελεστές βασικών μισθών και επιδομάτων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ), ενώ με την ΚΥΑ, υπό στοιχεία Αριθμ.Οικ2/88371/ΔΕΠ/17-11-14 (Β΄3093), ρυθμίστηκε το ζήτημα της καταβολής των αναπροσαρμοσμένων τους αποδοχών και συντάξεων.Η ως άνω μισθολογική αποκατάσταση είχε ως συνέπεια τα εφάπαξ βοηθήματα να υπολογίζονται και να χορηγούνται βάσει των αναπροσαρμοσμένων αποδοχών του ν.4307/2014.
Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.4575/2018 (Α΄192) προβλέπεται η καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού προς τα στελέχη των ΕΔ, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, και για όσο χρόνο αυτά ήταν εν ενεργεία, κατά το χρονικό διάστημα από 01-08-2012 έως και 31-12-2016. Το υπόψη χρηματικό ποσό αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των μηνιαίων αποδοχών που θα δικαιούνταν να λάβουν τα εν λόγω στελέχη με βάση τις ισχύουσες, κατά την 31η Ιουλίου 2012, μισθολογικές διατάξεις και των μηναίων αποδοχών που πράγματι τους καταβλήθηκαν, με βάση το άρθρο 86 του ν.4307/2014.Ειδικότερα, επί των ρυθμίσεων του προεκτεθέντος άρθρου, σε συναφή κοινοβουλευτικό έλεγχο που κατατέθηκε με το (α) σχετικό, διασαφηνίστηκαν με τη (β) όμοια Απάντησή μας τα παρακάτω, σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες του ΓΛΚ, υπό στοιχεία Αρ.Πρωτ.2/6308/ΔΕΠ-2/6296/ΔΕΠ/30-1-19/Υ.Ο./Γ.Λ.Κ./Δνση Εισοδηματικής Πολιτικής/Τμήμα Δ΄:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 10 του ν.4575/2018, οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου δεν επηρεάζουν τις αποδοχές των ΕΔ και ΣΑ, οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 155 του ν.4472/2017, δηλαδή τις αποδοχές τους, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, βάσει των διατάξεων του άρθρου 86 του ν.4307/2014. Κατόπιν αυτών συνάγεται ότι, δεν είναι δυνατή (βάσει του άρθρου 10 του ν.4575/2018) η εκ νέου έκδοση Φύλλων Διακοπής Μισθοδοσίας για όσα στελέχη των ΕΔ και των ΣΑ αποστρατεύτηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 01-08-2012 έως και 31-12-2016, καθόσον με τις προαναφερόμενες διατάξεις δεν επήλθε αναδρομική αναπροσαρμογή του ύψους των αποδοχών τους για το εν λόγω διάστημα.
Το χρηματικό ποσό του άρθρου 10 του ν.4575/2018, ως έκτακτη εφάπαξ παροχή, δεν εμπίπτει στην έννοια των πάσης φύσεως μηνιαίων αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών ή απολαβών των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού.Κατόπιν των ανωτέρω, συνάγεται ότι τα στελέχη που αποστρατεύτηκαν από την 01-08-2012 έως και 31-12-2016, δεν δικαιούνται συμπληρωματικό εφάπαξ βοήθημα, καθόσον με τις διατάξεις του ν.4575/2018 δεν αναπροσαρμόστηκαν οι αποδοχές τους, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 βάσει των διατάξεων του άρθρου 86 του ν.4307/2014, και ως εκ τούτου κρίνεται ότι δεν υφίσταται ανάγκη για θέσπιση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης.                                                                        ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΔΕΝΔΙΑΣ                                                                           ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διαβάστε  Π.Ο.Ε.Σ. - Αναγνώριση Χρόνου Σπουδών ως Συντάξιμου Χρόνου Ασφάλισης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.